ALGEMENE VOORWAARDEN Elégance - Nails & beauty

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Elégance en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 1. Verplichtingen van het schoonheidssalon

Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico's van de behandeling.

Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

Elégance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 • Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling (zoals bijvoorbeeld allergieën…).

De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

De klant dient de gemaakte afspraken na te komen. Dit betekent dat de klant er alles zal aan doen om tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien dit niet lukt, zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in artikel 6. van toepassing.

 • Afspraken

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

Wanneer de klant de afspraak op minder dan 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Wanneer de klant niet komt opdagen voor zijn afspraak, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Wanneer de klant meer dan 5 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorrekenen.

Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Wanneer een klant niet opdaagt op zijn afspraak, kan Elégance de klant verplichten om bij het maken van een volgende afspraak het volledige bedrag van de geboekte afspraak op voorhand te betalen. Pas na betaling van het volledige bedrag kan de afspraak worden ingeboekt. Het niet verschijnen op deze afspraak geeft de klant geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het vooruitbetaalde bedrag.

Elégance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaandelijk aan de afspraak aan de klant melden. Doet zij dat niet, zal de klant op een volgende behandeling een korting van 50% ontvangen.

In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 4.1, 4.2, 4.3. en 4.4 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

 • Betaling

Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door Elégance aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van acht dagen is de schoonheidssalon zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Elégance verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

Wanneer een opdrachtgever/klant één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Elégance gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt.

 1. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen die worden uitgereikt in ons salon hebben een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na deze periode verliezen deze bonnen (wegens prijsstijgingen behandelingen e.a.) hun waarde en worden niet meer aanvaard.

Op een cadeaubon kan nooit wisselgeld worden gegeven of kunnen niet omgewisseld worden in contanten.

 • Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt ze op een digitale klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een digitaal klantenbestand.

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 • Aansprakelijkheid

Elégance is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden, lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Elégance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Elégance zelf.

 • Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

Elégance kan en zal aan de klant nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de klant over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de klant de instructies van de schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de klant uiteraard steeds contact opnemen met Elégance.

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de klant altijd direct contact op te nemen met Elégance. Dit is van het grootste belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de klant ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Elégance kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de klant in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

Het schoonheidssalon biedt de klant 5 dagen garantie op de behandeling en/of producten. Deze garantie geldt niet, wanneer:

 • de klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
 • de klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
 • de klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • de klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen de 5 werkdagen heeft opgevolgd.
 • de klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
 • de klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Na de behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


 • Klachtenbehandeling

Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

 • Beschadiging & diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

 • Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen.

Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

Bij Elégance wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van de schoonheidsspecialisten.

Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 • Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Elégance en de klant is het Belgische recht van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Elégance (www.elegancebysarah.be).

In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.