Privacybeleid


1.Verwerkingsverantwoordelijke

Elégance nails & beauty

Bontinckstraat 57, 9290 Overmre

KBO/BTW: BE0769337583
E-mail: info@elegancebysarah.be

Telefoon: +32468189877

Elégance verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier met Elégance.

Elégance verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/079 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking Richtlijn 95/46EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GPDR.

Deze privacy policy is van toepassing op de website https://www.elegancebysarah.be.

Elégance is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. verwerking persoonsgegevens

Het gebruik van de site door de gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Elégance, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke die in naam en voor rekening van Elégance opreden, gebeurd in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Elégance, in overeenstemming met de hieronder velmelde doeleinden, via volgende methodes:

  • Het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief
  • Het inplannen van afspraken
  • Online aankopen

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, in het kader van een over adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer...)

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

3. Toestemming

De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de site of in verband met de diensten die aangeboden door Elégance, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

4. Tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Elégance. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van uw gegevens en de daarbijhorende support, bijvoorbeeld bij elektronisch CRM-software, verwerking door transportmaatschappijen (bpost/dpd/My Parcel), verwerking via online betaalproviders (Bancontact/MultisafePay/Paypal…) krijgen dergelijke instanties exclusief en tijdelijk toegang tot uw gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen van onze instructies en worden verplicht ook steeds conform GDPR te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Beveiliging van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Elégance verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

  • beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
  • beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord.
  • anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

6. Uw rechten van de persoonsgegevens

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

De gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen foor een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@elegancebysarah.be , of een brief per post, vergezeld van een koppie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Bontinckstraat 57, 9290 Overmere

Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachtrecht: De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekkeing tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Elégance, aan de gegevensbeschermingsautorititeit die bevoegd is voor het Belgische grondgebied via contact@apd-gba.be

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Elégance.

8. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid, kunt de gebruiker contact met de verwerkingsverantwoordelijke via info@elegancebysarah.ve of via briefwisseling naar Elégance by Sarah, Bontinckstraat 57, 9290 Overmere.

Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

Disclaimer

Elégance behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.